Zorgpad en procedures

Van aanmelding tot beëindiging van behandeling.

De procedure van aanmelding tot beëindiging van behandeling  wordt steeds uitgevoerd door dezelfde persoon aangezien het een zelfstandige praktijk betreft. De beschrijving geeft de gangbare procedure weer maar er kan in praktijk van worden afgeweken..

Aanmelding

Een aanmelding vindt bij voorkeur telefonisch plaats. In het telefonisch contact wordt een inschatting gemaakt of een kennismakingsgesprek en intake bij mij op zijn plaats zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek gepland.
Als een alternatief beter op zijn plaats is, stel ik u een alternatief voor of verwijs ik u terug naar de huisarts en de zorgverzekeraar.
Voor het eerste gesprek wordt u gevraagd om mee te nemen: de verwijzing van de huisarts, uw zorgpas en een ID in het geval het om verzekerde zorg gaat.

Voor het eerste gesprek wordt u tevens gevraagd een intake formulier in te vullen en dat te retourneren voordat u komt.
Ik hanteer geen wachtlijst. Als ik niet binnen korte termijn ruimte voor u heb voor een intake en behandeling, stel ik een alternatief voor.

Intake

De intake bestaat meestal uit drie soms vier kennismakingsgesprekken van één uur. In deze gesprekken probeer ik met u een beeld te vormen van de mate waarin u last ervaart en proberen we samen zicht te krijgen in oorzaken, in verschijnselen die de problematiek in stand houden en op de behandelmogelijkheden.

Psychologisch Genogram

Eén a twee zittingen worden gebruikt voor het in kaart brengen van uw gezin van herkomst teruggaand tot twee generaties. Een whiteboard wordt hiervoor gebruikt, waarop de beschrijvingen die u aangeeft worden vastgelegd.

Levensbeschrijving

In overleg met u kan het zijn dat u in de intake gevraagd wordt om thuis een korte beschrijving op papier te zetten van uw levensloop. Deze beschrijving kan u en mij helpen om uw problematiek beter in kaart te brengen en beter te begrijpen.

ROM (routine outcome monitoring)


Conform de eisen binnen de gezondheidszorg wordt ook gewerkt met standaard vragenlijsten. De vragenlijsten zijn bedoeld om de mate waarin u last ervaart ‘te meten’ voor zover dat mogelijk zou zijn. De beantwoording van de vragenlijst vindt plaats in de periode van de intake en vervolgens minimaal eens per jaar. Voor het afnemen van de vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van een internetverbinding met een extern bureau. De uitkomsten van de vragenlijst zijn door u en mij in te zien. De uitkomsten worden daarnaast anoniem en versleuteld aangeleverd aan een organisatie die hoopt om op grond van bulkgegevens tot voorstellen te komen voor landelijk beleid m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg. Dit in verband met eisen van de overheid. Indien u bezwaar heeft tegen dit laatste kunt u dit aan mij laten weten.

Behandelplan en Indicatieverslag

Na afloop van de intake gesprekken wordt een indicatieverslag en behandelplan geschreven. Het indicatieverslag leg ik anoniem voor aan collega’s van mijn intervisiegroep, waarbij ik hen vraag om mijn indicatie en behandelplan te toetsen, d.w.z. te beoordelen en van aanbeveling of aanvulling te voorzien.
Als het behandelplan met u wordt besproken is dat ook voor ons beiden een moment om samen de eerste gesprekken te evalueren en na te gaan of we het beiden eens zijn over het plan en over voortzetting van de behandeling bij mij. Daarbij kunnen ook alternatieven worden besproken. Als de behandeling bij mij niet zou worden voortgezet, denk ik met u mee over een alternatief en verwijs ik terug naar de huisarts.

Aanmeldingsbrief:

Na afloop van de intake schrijf ik een korte samenvatting van bevindingen en plan aan de huisarts, tenzij u daartegen bezwaar heeft.

Behandeling:

De psychotherapeutische behandeling bestaat uit gesprekken van 60 minuten waarbij behandelvormen worden toegepast zoals die genoemd zijn op de praktijkfolder en geformuleerd in uw behandelplan.
Bij psychotherapie is de frequentie van de gesprekken over het algemeen een of twee keer per week, eens per twee weken of eens per maand.
Een psychotherapeutische behandeling duurt gewoonlijk twee tot drie jaar, maar korter en langer komt ook voor.

Intervisie

Ik overleg regelmatig met collega’s over lopende behandelingen. Daarbij wordt uw naam niet genoemd. Inzichten van collega’s neem ik mee in uw behandeling.

Evaluatie

De aard van de gesprekken maakt het u en mij mogelijk om steeds de behandeling af te stemmen en doelen bij te stellen. Minimaal eens per jaar doe ik dat ook door u opnieuw een vragenlijst te laten beantwoorden die u ook bij aanvang heeft ingevuld. Daarnaast krijgt u eens per jaar via de beveiligde mail ook enkele open vragen. De antwoorden worden met u besproken en kunnen bijdragen aan een bijstelling van het behandelplan.

Tussentijds bericht

Eens per jaar schrijf ik een brief aan de huisarts met een samenvatting van het verloop van de behandeling, tenzij u daartegen bezwaar heeft.

Beëindiging van de behandeling

De behandeling wordt in overleg met u beëindigd. U heeft daarnaast altijd de vrijheid een behandeling op ieder moment en op eigen initiatief te beëindigen. Het heeft de voorkeur dit vooraf aan de laatste sessie te bespreken, omdat een beëindiging ook kan worden ingegeven door een kwestie die eigenlijk binnen de psychotherapie besproken zou kunnen worden.

Bij het beëindigen van de behandeling wordt u opnieuw gevraagd de standaard vragenlijst in te vullen en een vragenlijst ter evaluatie van de behandeling.

Eindbericht

Wanneer de behandeling wordt afgesloten, ontvangt uw huisarts daarvan bericht, tenzij u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.

Toestemming nodig

Berichten voor Derden (buiten de praktijk) worden alleen verzonden na inzage, overleg en toestemming van de client.

Factuur voor de zorgverzekeraar

Jaarlijks ontvangt u of de zorgverzekeraar een nota. Op de nota aan de zorgverzekeraar staat uw diagnose vermeld, tenzij u daartegen bezwaar maakt. (zie verder tarieven)..

Bewaring dossier

Uw dossier wordt 20 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd.